ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Müller-Elektronik GmbH & Co.KG, Franz-Kleine-Str. 18, 33154 Salzkotten, Németország (a továbbiakban „ME” vagy „mi”) az interneten a

és az ezekhez tartozó almappák és aldomének segítségével elérhető internetes oldalakat (a továbbiakban együttesen „mueller-elektronik.de” vagy „weboldal”) üzemelteti.

A ME ebben az adatvédelmi nyilatkozatban azt szeretné elmagyarázni Önnek, hogy mely adatok és milyen formában kerülnek feldolgozásra, amikor felkeresi a weboldalunkat. Egyúttal eleget teszünk az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerint Önnel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségünknek is.


I. A felelős, az adatvédelmi megbízott elérhetőségei

A weboldalunkon végbemenő adatfeldolgozás adatvédelmi jogi felelőse a

Müller-Elektronik GmbH&Co.KG
Franz-Kleine-Str. 18
33154 Salzkotten
Németország

 Telefon: +49 5258 9834-0
E-mail: Info@mueller-elektronik.de

Az adatvédelmi megbízott elérhetősége: datenschutz@mueller-elektronik.de .


II. Személyes adatok, az adatfeldolgozás céljai és jogalapja

1. Személyes adatok

A GDPR szerint személyes adat „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.”

a) A weboldal általános célú használata

Weboldalunk felkeresésekor nem gyűjtünk és nem is mentünk el személyes adatokat.

A fenti alapvető körülményektől függetlenül azonban a tárhelyszolgáltatónk webes kiszolgálója automatikusan regisztrálja a weboldalakhoz való hozzáféréseket és ennek során elsősorban az Ön IP-címét. IP-címének feldolgozása a kapcsolat létrehozásakor annak érdekében történik, hogy rendelkezésére bocsáthassuk a weboldalunkat. Az ezt követő mentés pedig a rendszereink biztonságának és sértetlenségének garantálását szolgálja. A feldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja. A jogos érdekünk a nevezett cél elérése.

Ezenkívül a tárhelyszolgáltatónk a rendszerbiztonság fenntartása érdekében úgynevezett naplófájlokat hoz létre. Ezek a naplófájlok a következő információkat tartalmazzák:

 • A böngésző típusa és verziószáma
 • A használt operációs rendszer
 • Az a weboldal, amelyről felkeresett minket (referrer URL)
 • Az Ön által felkeresett weboldal
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • Az Ön internetprotokoll-címe (IP-cím)
 • Az internetszolgáltató

A nevezett adatokat a következő célokból dolgozzuk fel:

 • a weboldalhoz való zökkenőmentes kapcsolódás biztosítása,
 • a weboldalunk kényelmes használatának biztosítása,
 • a rendszerbiztonság és -stabilitás kiértékelése, valamint
 • további adminisztratív célok.

 

Ezek az információk számunkra anonimak maradnak. Az Ön személyére való visszakövetkeztetés tehát nem lehetséges.

b) Kapcsolatfelvételi űrlap

Lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy különböző űrlapok segítségével kapcsolatba lépjen velünk. Ebből a célból meg kell adnia nekünk e-mail-címét, hogy válaszolhassunk a megkeresésére. Ezenkívül megadhatja a nevét, a tárgyat, valamint a konkrét üzenetet is.

Ha a weboldalunkon megadott e-mail-címen veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor legalább az e-mail-címét mindenképpen megadja nekünk, valamint esetleg olyan további információkat is, amelyeket az e-mailben fed fel előttünk. Ahhoz, hogy foglalkozni tudjunk az ügyével, fel kell dolgoznunk ezeket az adatokat.

c) Hírlevél

Amennyiben nem utasította vissza, az e-mail-címét – amely valamely áru vagy szolgáltatás értékesítése során jutott el hozzánk – felhasználjuk olyan termékeink és szolgáltatásaink reklámanyagának elektronikus továbbításához, amelyek hasonlítanak az Ön által nálunk korábban már megvásároltakra. Az e-mail-címének ilyen jellegű felhasználását bármikor visszautasíthatja egy üzenetben. Ha élni kíván a visszautasítás lehetőségével, akkor az ehhez szükséges kapcsolatfelvételi adatokat az impresszumban találja. Továbbá igénybe veheti az erre szolgáló hivatkozást is a reklámcélú e-mailben. Ebben az esetben az alapdíjas továbbítási költségeken túl nem merülnek fel egyéb költségek.

2. Az adatfeldolgozás céljai és jogi alapja

IP-címének feldolgozása a kapcsolat létrehozásakor annak érdekében történik, hogy rendelkezésére bocsáthassuk a weboldalunkat. Ennek alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja. A jogos érdekünk a nevezett cél elérése.

A kapcsolatfelvétel keretében zajló feldolgozás azért történik, hogy foglalkozhassunk a megkeresésével, és megválaszolhassuk. Ennek jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja. A jogos érdekünk az imént nevezett cél elérése. 

Ügyfélfiókja adatainak feldolgozása annak érdekében történik, hogy rendelkezésére bocsáthassuk az ügyfélfiók funkcióit, és – amennyiben vásárol valamit – feldolgozhassuk és lebonyolíthassuk a rendelését. A feldolgozás a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja alapján történik. Ezenkívül jogszabályi kötelezettségünk bizonyos adatokat – például számlákat, szerződéseket és más könyvelési szempontból lényeges információkat – bizonyos ideig megőrizni. Az ebből a célból megvalósuló feldolgozás a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja, valamint az AO (német adótörvény) 147. §-a és a HGB (német kereskedelmi törvénykönyv) 257. §-a szerint történik.

Amennyiben nem utasította vissza, az e-mail-címét – amely valamely áru vagy szolgáltatás értékesítése során jutott el hozzánk – felhasználjuk olyan termékeink és szolgáltatásaink reklámanyagának elektronikus továbbításához, amelyek hasonlítanak az Ön által nálunk korábban már megvásároltakra. Az e-mail-címének ilyen jellegű felhasználását bármikor visszautasíthatja egy üzenetben. Ha élni kíván a visszautasítás lehetőségével, akkor az ehhez szükséges kapcsolatfelvételi adatokat az impresszumban találja. Továbbá igénybe veheti az erre szolgáló hivatkozást is a reklámcélú e-mailben. Ebben az esetben az alapdíjas továbbítási költségeken túl nem merülnek fel egyéb költségek. Ennek a jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontjában és a GDPR 95. cikkében, valamint az UWG (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvény) 7. § 3. bekezdésében található.


III.  Az adatok címzettje

A vállalatunkon belül azok a részlegek férnek hozzá az Ön adataihoz, amelyek az ügyének feldolgozásában illetékesek. Ezenkívül külső szolgáltatókat is igénybe veszünk, ha bizonyos szolgáltatásokat magunk nem tudunk vagy nem tudnánk észszerűen elvégezni. Ezek a külső szolgáltatók elsősorban IT-szolgáltatásokat vagy telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtanak.

Idegen országba való továbbításra alapvetően nem vagy csak abban az esetben kerül sor, ha ez szükséges megrendelése teljesítéséhez, ha jogszabály előírja vagy ha Ön a hozzájárulását adja.


IV. Az adattárolás időtartama

Naplófájljainkat elmentjük. E-mailjeit és kapcsolatfelvételeit olyan hosszú ideig tároljuk, ameddig ez a megkeresésének feldolgozásához szükséges, ezt követően pedig abban az esetben tároljuk, ha újra hozzánk fordul az eredeti kérdésére hivatkozva. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az e-mailben szerződéses viszony létrehozását készíti elő velünk. Ilyen esetben az adattárolás időtartama az alapul szolgáló szerződéshez igazodik. Ebben az esetben külön felvilágosítást adunk Önnek az ott zajló adatfeldolgozásról.

Ügyféladatait az ügyfélfiókja fennállásának ideje alatt tároljuk. Közvetlenül ennek megszűnése után töröljük őket. Ez nem érvényes a megrendelések keretében feldolgozott adatokra.

A hírlevél kiküldéséhez használt e-mail-címét addig használjuk, amíg nem nyilatkozik ennek elutasításáról.


V. Az érintettek jogai

Az Általános adatvédelmi rendelet olyan jogokat biztosít Önnek, amelyeket – amennyiben ennek megvannak a törvényi feltételei – érvényesíthet velünk szemben.

 • GDPR 15. cikk – az érintett személy tájékoztatási joga: Jogában áll megerősítést kérni tőlünk arról, hogy feldolgozásra kerülnek-e Önt érintő személyes adatok, és ha igen, akkor melyek ezek, valamint melyek az adatfeldolgozás körülményei.
 • GDPR 16. cikk – helyesbítési jog: Jogában áll az Önt érintő helytelen személyes adatok azonnali helyesbítését kérni tőlünk. Ezenkívül a feldolgozás céljának figyelembevételével jogában áll a hiányos személyes adatok – akár kiegészítő nyilatkozat segítségével történő – kiegészítését is kérni.
 • GDPR 17. cikk – törlési jog: Jogában áll az Önt érintő személyes adatok azonnali törlését kérni tőlünk.
 • GDPR 18. cikk – a feldolgozás korlátozására való jog: Jogában áll a feldolgozás korlátozását kérni tőlünk.
 • GDPR 20. cikk – adattovábbítási jog: Hozzájárulás vagy szerződésteljesítés alapján történő feldolgozás esetén jogában áll az Ön által számunkra rendelkezésre bocsátott, Önt érintő személyes adatokat strukturált, szokványos és számítógéppel olvasható formátumban megkapni, és ezeket az adatokat általunk való korlátozás nélkül másik felelős személynek továbbítani vagy az adatokat közvetlenül másik felelősnek továbbíttatni, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.
 • GDPR 21. cikk – tiltakozási jog: A különleges helyzetéből fakadó okokból bármikor jogában áll az Önt érintő személyes adatok olyan feldolgozása ellen tiltakozni, amely jogos érdekeink alapján vagy közérdekű feladatok ellátásához szükséges, illetve amely a közhatalom gyakorlásának keretében zajlik.
  Ha tiltakozik, akkor felhagyunk személyes adatainak feldolgozásával, kivéve, ha igazolni tudjuk a feldolgozásnak az Ön érdekeit, jogait és szabadságát felülmúló, kényszerítő erejű, jogos okait, illetve ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmezésére szolgál.
  Ha a személyes adatait direktmarketing céljából dolgozzuk fel, jogában áll bármikor tiltakozást benyújtani a feldolgozás ellen. Ha tiltakozást nyújt be a direktmarketing célokból való feldolgozás ellen, akkor személyes adatait a továbbiakban nem fogjuk ilyen célokból feldolgozni.
 • GDPR 77. cikk és a német szövetségi adatvédelmi törvény 19. §-a – panasztételi jog felügyeleti hatóságnál: Jogában áll bármikor panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a tartózkodási helyének, a munkahelyének, illetve az esetleges jogsértés helyének megfelelő tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozása sérti a hatályos jogszabályokat.

VI. Adatszolgáltatási kötelezettség

Önnek nem áll fenn szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettsége arra, hogy személyes adatokat bocsásson rendelkezésünkre. Ugyanakkor az Ön által közölt adatok nélkül nem tudunk szolgáltatásokat nyújtani Önnek.


VII. Automatizált döntéshozatalok fennállása (profilalkotást is beleértve)

Nem használunk olyan automatizált döntéshozatalokat, amelyeknek jogi hatásuk lenne Önre nézve vagy érintenék Önt.


VIII. Internetspecifikus adatfeldolgozás

1. Cookie-k

A weboldalunk keretében ezenkívül cookie-kat is használunk. A cookie-k segítségével olyan műszaki funkciókat bocsátunk rendelkezésére, amelyek kellemesebbé és kényelmesebbé teszik az oldalunk használatát, és kielemezzük, hogy Ön miként használja az oldalunkat. Az elemzés hibák azonosítására és elhárítására, és általában az oldalunk használatának jobbá tételére szolgálnak. Az ehhez szükséges feldolgozásokat a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja igazolja.

Ha a cookie-k használatát általános érvénnyel be kívánja szüntetni, akkor a böngészőjében lehetősége van a cookie-k elfogadásának és tárolásának megakadályozására. A böngésző Súgó funkciójából megtudhatja, hogy mindez hogyan működik az Ön által használt böngészőben, illetve a gyártóhoz is fordulhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem használható teljes körűen.

2. Google Tag Manager

A jelen weboldal a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) cég Google Tag Manager címkekezelőjét használja. Ennek segítségével az úgynevezett weboldali címkék kezelhetők. A Google Tag Manager maga nem használ cookie-kat, és nem rögzít személyes adatokat. Mindössze más címkéket aktivál, amelyek esetleg rögzíthetnek adatokat. A Google Tag Manager azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

3. Google Analytics

Használjuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) cég Google Analytics internetes elemző szolgáltatását. A Google Analytics a fent megnevezett cookie-kat használja. A cookie-k adatokat hoznak létre arról, hogy Ön miként használja a jelen weboldalt, és ezek az adatok általában továbbkerülnek a Google valamely USA-beli szerverére, és ott történik a tárolásuk. A jelen weblapon aktiváltuk az IP-anonimizálást, így az Európai Unió tagállamain belül, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi szerződéses államában a Google lerövidíti az Ön IP-címét, mielőtt továbbítaná az USA-ba. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím tovább kerül a Google valamely USA-beli szerverére, és ott történik meg a lerövidítése.

A Sigma a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalon zajló tevékenységekről, és hogy további szolgáltatásokat nyújtson nekünk a weboldal és az internet használatával kapcsolatban.

A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. A cookie-k mentését a böngészőszoftverének megfelelő beállításával akadályozhatja meg, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben elképzelhető, hogy a jelen weboldal nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Ezenkívül a cookie-k által létrehozott, és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatok (ide értve az IP-címet is) rögzítését, Google-nek való elküldését, valamint ezeknek az adatoknak a Google általi feldolgozását oly módon is megakadályozhatja, hogy letölti és telepíti böngészőjébe az alábbi hivatkozáson elérhető beépülő modult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A Google Analytics használatának jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja. Az általunk továbbított és cookie-kkal, felhasználójelölésekkel (pl. felhasználóazonosító) vagy reklámazonosítókkal összekapcsolt adatok 26 hónap elteltével automatikusan törlődnek. A felhasználási feltételekről és az adatvédelemről bővebb információk a következő oldalakon találhatók: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, illetve https://policies.google.com/?hl=de.

4. Google Adwords

A weboldalunk az AdWordsöt, a Google egyik technológiáját használja. Használjuk a Conversion-Tracking szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy ha Ön egy Google-hirdetésre kattintva jutott el a weboldalunkra, felismerjük, hogy melyik volt ez a hirdetés, és hogy ez milyen viselkedést váltott ki a weboldalunkon. Ez cookie létrehozásával valósul meg. Így statisztikai és piackutatási céllal meghatározhatjuk a hirdetéseink hatékonyságát. Számunkra az adatok anonimak, vagyis nem tudjuk őket hozzárendelni az Ön személyéhez.

A weboldalunk ezenkívül a Google Adwords Remarketing funkcióját is használja. Ez a funkció arra szolgál, hogy a weboldal látogatóinak az érdeklődésüknek megfelelő reklámhirdetéseket lehessen megjeleníteni a Google reklámhálózatának keretében. Ezenkívül a böngészője is tárol cookie-kat a végfelhasználói készülékén, amelyek lehetővé teszik az Ön felismerését, ha a Google reklámhálózatához tartozó oldalakat keres fel. Ezeken az oldalakon olyan reklámhirdetések jeleníttethetők meg Önnek, amelyek a Google Remarketing funkcióját szintén használó weboldalakon Ön által korábban lekért tartalmakra vonatkoznak. Ezáltal nem jutunk hozzá az Ön személyes adataihoz.

A Remarketing funkciót úgy kapcsolhatja ki, hogy elvégzi a megfelelő beállításokat a http://www.google.com/settings/ads oldalon. A Google Adwords használatának jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja. A jogos érdekünk a nevezett célok elérése.

5. Javaslatok vagy kérdések esetén

Minden elképzelhető óvintézkedést megteszünk adatainak védelme és biztonsága érdekében. Szívesen fogadjuk az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit és megjegyzéseit! Egyszerűen írjon a következő e-mail-címre: datenschutz@mueller-elektronik.de.

 

Salzkotten, 2018. május