ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Müller-Elektronik GmbH & Co.KG, Franz-Kleine-Str. 18, 33154 Затцкотен, Германия (наричана по-нататък за краткост „ME“ или „ние“) администрира в Интернет достъпните на посочените по-долу адреси:

и принадлежащите към съответните поддиректории и поддомейни интернет страници (наричани по-нататък за краткост „mueller-elektronik.de“ или „уебсайт“).

С настоящата Декларация за поверителност ME желае да Ви обясни вида и формата на информацията, която се обработва, когато посещавате нашия уебсайт. По този начин ние изпълняваме нашето задължение по отношение на Вас за предоставяне на информация съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните (GDPR).


I.  Администратор и възможности за контакт с длъжностното лице за защита на данните

Администратор на личните данни, събирани и обработвани на нашия уебсайт, е фирма

Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Franz-Kleine-Str. 18
33154 Залцкотен
Германия

Телефон: +49 5258 9834-0
Имейл: Info@mueller-elektronik.de

 Можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на личните данни на имейл datenschutz@mueller-elektronik.de .


II.  Лични данни, цели и правно основание за обработка на данните

1. Лични данни

Съгласно Общия регламент за защита на данните лични данни означава „всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (наричано по-нататък „субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.“

a) Общи условия за ползване на уебсайта

По време на Вашето посещение на нашия уебсайт ние не събираме и не обработваме лични данни.

Независимо от посочените по-горе принципни условия, обаче, уеб сървърът на нашия централен компютър регистрира автоматично влизанията на нашия уебсайт и по-специално Вашия IP адрес. Обработката на Вашия IP адрес по време на установяването на връзката се извършва, за да можем да Ви улесним при използването на нашия уебсайт. Последващото съхранение се извършва за гарантиране на сигурността и интегритета на нашите системи. Ние осъществяваме обработката на данните въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните. Обработката на данните за съответно посочената цел се основава на нашия законен интерес.

Освен това, за запазване на сигурността на системата, нашият централен компютър създава така нар. „лог файлове“. Тези лог файлове съдържат следната информация:

 • тип и версия на браузъра
 • използвана операционна система
 • уебсайт, от който ни посещавате (Referrer URL)
 • уебсайт, който посещавате
 • дата и час на Вашето влизане
 • Вашият IP (интернет протокол) адрес
 • доставчик на интернет услуга

Посочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • гарантиране на безупречно установяване на връзка с уебсайта,
 • гарантиране на удобно използване на нашия уебсайт,
 • оценка на сигурността и стабилността на системата, както и
 • за други административни цели.

Тази информация остава анонимна за нас. Следователно не е възможно да се правят заключения за дадено лице.

b) Формуляр за контакти

Ние Ви предоставяме възможността да се свързвате с нас чрез различни формуляри. За тази цел трябва да ни съобщите своя имейл адрес, за да можем да отговорим на Вашето запитване. Освен това можете да ни съобщите своето име, тема на съобщението, както и конкретното съобщение.

Свържете се с нас на посочения на нашия уебсайт имейл адрес, съобщете ни поне Вашия имейл адрес, както и при необходимост друга информация, която разкривате във Вашия имейл. За да можем да обработим Вашето запитване, трябва да обработим тези данни.

c) Информационен интернет-бюлетин

Ако не сте направили възражение, ние ще използваме Вашия имейл адрес, който сме получили в рамките на продажбата на дадена стока или услуга, за изпращане на електронни рекламни съобщения за някои стоки или услуги, подобни на тези, които вече сте закупили. Можете да възразите срещу използването на Вашия имейл адрес по всяко време чрез съобщение до нас. Данните за контакт за упражняването на Вашето право на възражение ще намерите в раздела за контакти на уебсайта. Можете да използвате и предвидения за тази цел линк в рекламното имейл съобщение. Това не е свързано с никакви допълнителни разходи, освен разходите за изпращането по базовите тарифи.

2. Цели и правно основание за обработка на данните

Обработката на Вашия IP адрес по време на установяването на връзката се извършва, за да можем да Ви улесним при използването на нашия уебсайт. Тя се основава на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните. Обработката на данните за съответно посочената цел се основана на нашия законен интерес.

Обработката в рамките на даден контакт се извършва, за да можем да обработим и отговорим на Вашето запитване. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните. Обработката на данните за съответно по-горе посочената цел се основава на нашия законен интерес. 

Обработката на данните в клиентския акаунт се осъществява, за да Ви предоставим функционалностите на клиентския акаунт, а в случай че закупите нещо – да обработим и изпълним Вашата поръчка. Обработката се осъществява винаги въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Общия регламент за защита на данните. Освен това ние сме задължени по закон да съхраняваме за даден период от време определени данни като фактури, договори и друга информация, свързана със счетоводната отчетност. Извършваната за тази цел обработка се осъществява въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „в“ от Общия регламент за защита на данните, във вр. с чл. 147 от Данъчния кодекс и чл. 257 от Търговския кодекс.

Ако не сте направили възражение, ние ще използваме Вашия имейл адрес, който сме получили в рамките на продажбата на дадена стока или услуга, за изпращане на електронни рекламни съобщения за някои стоки или услуги, подобни на тези, които вече сте закупили. Можете да възразите срещу използването на Вашия имейл адрес по всяко време чрез съобщение до нас. Данните за контакт за упражняването на Вашето право на възражение ще намерите в раздела за контакти на уебсайта. Можете да използвате и предвидения за тази цел линк в рекламното имейл съобщение. Това не е свързано с никакви допълнителни разходи, освен разходите за изпращането по базовите тарифи. Правното основание за това се съдържа в чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните и чл. 95 от Общия регламент за защита на данните, във вр. с чл. 7, ал. 3 от Закона за борба с нелоялната конкуренция.


III. Получател на данните

В рамките на нашето предприятие достъп до Вашите данни имат съответно отделите, които отговарят за обработката на Вашите молби. Освен това, ако не можем или не е целесъобразно да предоставяме самостоятелно услугите, ние използваме външни доставчици на услуги. Тези външни доставчици на услуги са преди всичко доставчици на IT и телекомуникационни услуги.

Изпращане на данни в трети държави по принцип не се извършва или се извършва само в случаите, когато това е свързано с изпълнението на Вашите поръчки, когато се изисква по закон или когато сте ни предоставили своето съгласие за това.


IV. Срок на съхранение

Нашите лог файлове се съхраняват. Ние съхраняваме Вашите имейл и контакти за такъв период от време, какъвто е необходим за обработката на Вашето запитване, както и тогава, когато ни контактувате повторно въз основа на Ваше първоначално запитване. Това не важи в случаите, когато чрез имейла установявате договорно правоотношение с нас. В този случай срокът на съхранение се определя от лежащия в основата договор. В този случай ще получите отделно разяснения относно извършваната в тази връзка обработка на данни.

Вашите клиентски данни се съхраняват за срока на използване на Вашия клиентски акаунт. Данните се изтриват непосредствено след неговото прекратяване. Това не важи за данни, които се обработват в рамките на поръчки.

Ние обработваме Вашия имейл адрес за изпращане на информационния Интернет-бюлетин до момента, в който декларирате свое възражение срещу това.


V. Права на субекта на данните

Общият регламент за защита на данните Ви гарантира определени права, които можете да предявите пред нас, доколкото са налице законови предпоставки за това.

 • Чл. 15 от Общия регламент за защита на данните – право на достъп на субекта на данните: Имате право да поискате от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, какви данни, както и по-подробна информация относно обработката на данните.
 • Чл. 16 от Общия регламент за защита на данните – право на коригиране: Имате право да поискате от нас коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, свързани с Вас. При това, като се имат предвид целите на обработването, имате право да поискате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на информация.
 • Чл. 17 от Общия регламент за защита на данните – право на изтриване: Имате право да пискате от нас незабавно изтриване на свързаните с Вас лични данни.
 • Чл. 18 от Общия регламент за защита на данните – право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате от нас ограничаване на обработването.
 • Чл. 20 от Общия регламент за защита на данните – право на преносимост на данните: В случай на обработка въз основа на съгласие или за изпълнението на даден договор имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас или да разпоредите данните да бъдат прехвърлени директно на другия администратор, доколкото това е технически осъществимо.
 • Чл. 21 от Общия регламент за защита на данните – право на възражение: Имате право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което е необходимо въз основа на Ваш законен интерес или се осъществява за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняване на официални правомощия.
  Ако направите възражение, ние прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  Когато се обработват Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни. Когато възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, обработването на Вашите лични данни за тези цели се прекратява.
 • Чл. 77 от Общия регламент за защита на данните във вр. с чл. 19 от Федералния закон за защита на данните – право на подаване на жалба до надзорен орган: Имате право по всяко време да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на Вашето обичайно местопребиваване, Вашето място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на действащото законодателство.

VI. Задължение за предоставяне на данни

 Вие не сте задължен по договор или по закон да ни предоставяте лични данни. Ние, обаче, не сме в състояние да Ви предложим нашите услуги без предоставените от Вас данни.


VII. Наличие на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране)

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения, което има правни последици за Вас или Ви причинява вреди.


VIII. Специфично за Интернет обработване на данни

1. Бисквитки

В рамките на нашия уебсайт ние използваме и бисквитки. Ние използваме тези бисквитки, за да Ви предоставим известни технически функции, които правят по-приятно и по-удобно ползването на нашата Интернет страница за Вас и ни улесняват при анализирането на ползването на нашата страница от Вас. Анализът служи за идентифициране и отстраняване на грешки и съвсем общо за подобряване на използването на нашата Интернет страница. Ние осъществяваме необходимата за целта обработка въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните.

Ако желаете да блокирате изобщо използването на бисквитки, то Вашият браузър Ви предоставя възможност да предотвратите приемането и съхранението на нови бисквитки. За да разберете как функционира това на използвания от Вас браузър, можете да използвате функцията “Помощ” на Вашия браузър или да се обърнете към производителя. Обръщаме Ви внимание, че в този случай е възможно да не могат да се използват пълноценно всички функции на нашия уебсайт.

2. Google Tag Manager

Този уебсайт използва Google Tag Manager на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Чрез този инструмент т. нар. “тагове” на уебсайта могат да се управляват чрез един единствен. Самият Google Tool Manager не използва бисквитки и не събира лични данни. Той само инициира други тагове, които от своя страна при необходимост събират данни. Google Tag Manager, обаче, няма достъп до тези данни.

3. Google Analytics

Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics използва споменатите по-горе бисквитки. Получените чрез бисквитките данни относно Вашето ползване на този уебсайт по правило се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. На този уебсайт сме активирали настройката за анонимизиране на IP адресите. По този начин, в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за европейското икономическо пространство, Вашият IP адрес се съкращава от Google, преди да бъде изпратен в САЩ. Пълният IP адрес се изпраща само по изключение на даден сървър на Google в САЩ и там се съкращава.

По възложение на Sigma Google използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта, за изготвяне на отчети относно функциите на уебсайта и за да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и Интернет.

Изпратеният в рамките на Google Analytics от Вашия браузър IP адрес не се обединява с другите данни на Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър. Все пак Ви обръщаме внимание на факта, че в този случай Вие няма да можете при необходимост да използвате всички функции на този уебсайт в техния пълен обхват. Можете така също да предотвратите събирането на генерираните чрез бисквитките и свързани с Вашето ползване на уебсайта данни (вкл. Вашия IP адрес) от Google, както и обработването на тези данни от Google, като свалите и инсталирате плъгин за браузъра, достъпен чрез линка по-долу http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Правното основание за използването на Google Analytics е чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните. Изпратените от нас данни, както и данни, свързани с бисквитки, идентификации на потребители (напр. User-ID) или рекламни идентификации, се изтриват автоматично след 26 месеца. По-подробна информация относно условията на използване и защитата на данните ще намерите на Интернет адрес https://www.google.com/analytics/terms/de.html или https://policies.google.com/?hl=de.

4. Google Adwords

Нашият уебсайт използва AdWords, технология на Google. Ние използваме инструмента за проследяване на конверсии. Това означава, че ние – в случай че попаднете на нашия уебсайт чрез щракване върху дадено, включено от Google, рекламно обявление – можем да разпознаем какво е било това рекламно обявление и какво поведение е активирано по този начин на нашия уебсайт. При това се използва бисквитка. По този начин ние събираме информация за ефективността на нашите рекламни обявления за целите на статистиката и проучването на пазара. Тези данни са анонимни за нас, т.е. ние не можем да ги свържем с Вас персонално.

Нашият уебсайт използва и функцията за ремаркетинг на Google Adwords. Тази функция служи за това, на посетителите на уебсайта в рамките на рекламната мрежа на Google да се представят рекламни обявления, отговарящи на техните интереси. Освен това браузърът на посетителите на уебсайта съхранява бисквитки на Вашия терминал, които позволяват да бъдете отново разпознати при извикване на уебсайтове, които са част от рекламната мрежа на Google. На тези страници тогава могат да Ви бъдат представяни рекламни обявления, които се отнасят до теми, които сте извиквали преди това на уебсайтове, които също използват функцията за ремаркетинг на Google. По този начин ние не получаваме Ваши лични данни.

Можете да деактивирате функцията за ремаркетинг като извършите съответни настройки на Интернет адрес http://www.google.com/settings/ads Правното основание за използването на Google Adwords е чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните. Обработката на данните за съответно посочените цели се основава на нашия законен интерес.

5. Ако имате забележки или въпроси

Ние предприемаме всички възможни мерки за защита и за обезпечаване сигурността на Вашите лични данни. С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси и коментари относно защитата на данните, просто ни изпратете имейл на адрес datenschutz@mueller-elektronik.de.

 

Затцкотен, май 2018